Kubamenya neza

Isôko ryegereza umwenegihugu ubutegetsi. Murisanganwo amafishi y'inzandiko zikenerwa kuzuzwa hamwe n'insiguro zose zikenewe ku wipfuza kwitura inzego z'intwaro.

Ijambo ry'intangamarara ry'Umushikiranganji w'Abakozi ba Reta n'AkaziUmushikiranganji w'Abakozi ba Reta n'Akazi

Bwisunze ububasha bwahawe bw'ugutunganya Umugambi w'igihugu wo guhinyanyura indinganizo y'intwaro (PNRA), Ubushikiranganji bw'Abakozi ba Reta n'Akazi bwiyemeje kurangura ibishoboka vyose kugira intwaro ibe iy'akarorero, itunganirize bose kandi ibe iy'umwenegihugu koko. Ivyo na vyo bizorangukira mw'ishirwa mu ngiro ry'ibikorwa mirongo itatu na bitanu vy'uwo mugambi. Ni muri iyo ntumbero, bufadikanije n'Umugambi w'Ishirahamwe Mpuzamakungu ujejwe Iterambere (PNUD), ubwo bushikiranganji bwatanguje ibikorwa vy'ugutegura no gutunganya urubuga ngurukanamumenyi rutanga amakuru yose akenewe ku bisabwa mu ntwaro. Urwo rubuga rufise intumbero yo gushikiriza umwenegihugu amakuru yose akenewe kugira yoroherwe mu gusaba ivyo akenera kurangurirwa n'ibisata bitandukanye vy'intwaro, akamenya inzira akwiye gucamwo n'inzandiko zose zisabwa. Rwatunganijwe kugira rworohereze umwenegihugu mu kuronka amakuru akeneye, rumufashe kugwanya ubujuju kandi rumwegereze ubutegetsi. Hanyuma kandi, uru rubuga rutanga akaryo ko gusasagaza intwaro ibereye, bigatuma umwenegihugu atunganirizwa neza gusumba. Uru rubuga ni intambwe ihambaye mu buryo umunyagihugu azokwama aronka akarusho gaturutse ku kuntu intwaro ija iritunganya neza kurusha ku neza y'abenegihugu. Ikizoba gisigaye ni uko ibista vy'intwaro vyose birugira urwavyo koko, bikama birushirako amakuru agezweho mu gihe cose hoba hari icahindutse. Ubushikiranganji w'Abakozi ba Reta n'Akazi butumiye Inzego zose z'Ubutegetsi kugira uru rubuga urwazo kugira ruzifashe gusasagaza intwaro ibereye kandi ishikira neza umwenegihugu.

Ijambo ry'intangamarara ry'Umushikiranganji w'Abakozi ba Reta n'Akazi

Ijambo ry'Uwuhagarariye Umugambi w'Ishirahamwe Mpuzamakungu ujejwe Iterambere PNUDDr Garry Conille, Umuhuzabikorwa w'Ibigo bikomoka kw'Ishirahamwe Mpuzamakungu akaba n'Uwuhagarariye Umugambi w'iryo Shirahamwe ujejwe Iterambere

Nk'uko ubutumwa bwawo bubisaba, Umugambi w'Ishirahamwe Mpuzamakungu ujejwe Iterambere wishinze igikorwa co gushigikira inzego za Reta mu vyerekeye ubuhinga n'uburyo, kugira zishobore kwitunganya neza kuruta kandi abenegihugu bakabigiramwo uruhara ruboneka, hubahirijwe ingingo y'ugufata kumwe abenegihugu mu budasa bwabo hafatiwe ku gitsina. Uru rubuga rwashizweho mu ntumbero y'ugutuma abenegihugu bashobora kumenya amakuru, inzandiko zisabwa n'inzira bofata kugira bashobore gutunganirizwa n'intwaro. Rutunganijwe ku buryo abenegihugu ata n'umwe akumiwe, bamenya ibikenewe vyose kugira bashobore gutunganirizwa n'ibisata vy'intwaro. Muri iyo ntumbero, ni intambwe ihambaye mu mugambi wo kwegereza abeneghugu intwaro ibereye irangwa n'ugukorera ku mugaragaro. Icoba gisigaye ni uko abenegihugu benshi boshobora gukoresha uru rubuga kubera ruri mu rurumi rw'ikirundi, inzego na zo zibegereye zikabafasha kurugira urwabo. Iyi ni intambamyi itegerezwa gutorerwa inyishu. Uru rubuga kandi ni uburyo bw'uguteza imbere ugufashanya hagati y'Uburundi n'Amakungu; abanyamahanga, Abanyamitahe, Ingenzi canke abo bose bafise bafasha mu vy'ubuhinga n'amafaranga bahasanga amakuru bakeneye, bikabafasha kudatakaza umwanya no kubakingira ingorane. Icipfuzo c'Umugambi w'Ishirahamwe Mpuzamakungu ujejwe iterambere, ni uko Reta, ibicishije mu bisata bitandukanye vy'intwaro, yogira uru rubuga urwayo koko, rukayibera igikoresho kigezweho c'intwaro ibereye n'ukuyegereza abenegihugu gusumba.

Ijambo ry'Uwuhagarariye Umugambi w'Ishirahamwe Mpuzamakungu ujejwe Iterambere PNUD