Kubamenya neza

  A
 • AMPF
  Ubuyobozi buraba ibiyaga, ibivuko hamwe n'inrarayi
 • AACB
  Ubuyobozi buraba ivy'indege mu Burundi
 • Amatungo yapimwe akiri mu gataka
  Amatungo yapimwe akiri mu gataka ni igice c’ikibanza kirimwo ubutare ngirakamaro, uburemere canke amatoni agize ubwo butare, uko ico kibanza kimeze, aho kigarukira, urugero bw’ubutare buhari n’akaranga kabwo biba bizwi bivanye n’uko ico kibanza capimwe hamwe n’uko hafashwe ivyahacukuwe bikeyi bifatirwako akarorero mu bice vyinshi vyegeranye vy’ico kibanza hisunzwe uko ico kibanza kingana; ibitigiri vy’ahimbwe n’ubutare bukebuke bufatirwako akarorero vyerekana ibipimo mu makika no mu bushinga kuri ico kibanza cose ata hasimbwe, bigatuma hagereranywa muri rusangi hatabayemwo ukwihenda kunini ubutare buri muri ico kibanza hafatiwe ku bice bitobito bifatirwako mu kugereranya ubutare buri ahantu
 • Amatungo akiri mu gataka yerekanywe ayo ari yo
  Amatungo akiri mu gataka yerekanywe ayo ari yo ni igice c’ikibanza kirimwo ubutare ngirakamaro, uburemere canke amatoni agize ubwo butare, uko ico kibanza kimeze, aho kigarukira, urugero rw’ubutare buhari n’akaranga kabwo biba bizwi bivanye n’uko ico kibanza capimwe hamwe n’uko hafashwe ivyahacukuwe bikeyi bifatirwako akarorero mu bice bitari bike bitegeranye cane vy’ico kibanza; Uko bikorwa, kumenya uko ibibanza birimwo ubutare bikurikirana bipimwa gusa mu murongo w’ahakurwa ubutare bukeyi bufatirwako akarorero, kubera ivyo, ukugereranya ahari ubutare muri rusangi harabamwo ukwihenda kunini kandi ingereranyo y’urugero rw’ubutare bushobora kuba buri muri ico kibanza, kenshi na kenshi irangwa n’ugushobora kwihenda birenze urugero
 • Amatungo ava mu gataka
  Amatungo ava mu gataka ni ibintu kama birundarundanye mu kuzimu, bifise imero igumye, bitagira ubuzima canke vyabongereye mu kuzimu, uko biba bimeze kwose, uko bingana kwose, hatarabwe uko urugero rwavyo ruba rungana canke akaranga kavyo : ayo matungo akaba agabuwe mu migwi, apimwe kandi akerekanwa ayo ari yo
 • Amategeko agenga ubutare
  Amategeko agenga ubutare ni ingingo zose zifatwa mu gushira mu ngiro ingingo zitegekanijwe mu Gitabu c’amategeko agenga ubutare;ni amategeko agenga ivyerekeye ubutare vyose adasiguwe n’ibwirizwa rigenga ubutare
 • Akarere gakingira ikibanza gicukurwamwo canke gihingurirwamwo ubutare
  Akarere gakingira ikibanza gicukurwamwo canke gihingurirwamwo ubutare ni akarere gashingwa ku nkengera y’ahacukurwa ubutare n’ahari ivyubatswe mu ntumbero yo gutunganya uruja n’uruza rw’abantu n’ibintu bitemerewe kuhashika
 • Akarere katangiwe uburenganzira
  Akarere katangiwe uburenganzira ni akarere k’uburinganire kashingiwe akarimbi hasi kw’isi ariko katagira aho kagarukira mu bwimbike katangiwe uburenganzira bw’ugucukura ubutare canke amakariyeri
 • A2
  Urupapuro rw’umutsindo rw’igice ca kabiri c’amashule y’ubuhinga
 • AF
  Umwaka shingiro
 • APE
  Ishirahamwe ry’Abavyeyi b’abana
  B
 • BISEM
  Igisata kijejwe inyubakwa z’amashure, Ibikoresha n’ukubibungabunga
 • BPE
  Ibiro vyo Gutegekanya ivyerekeye indero
 • BPSE
  Ibiro bijejwe Gutegekanya nukwegeanya ibiharuro biraba indero
 • BREDA
  Ibiro vy’Akarere ka Afrika bijejwe indero n’Iterambere
  C
 • CAM
  Ikarata yo kwivurizako igenewe abatagira amikoro
 • CA
  Urwandiko rwemeza ubushobozi
 • CAP
  Urwandiko rwemeza ubushobozi mu vyerekeye kwigisha
 • CCSPS
  Umurwi wo gukuikiranira hafi ishirwa mu ngiro rya Politike y’Igisata c’Indero n’Inyifisho
 • CDCP
  Ikigo co Guteza imbere ubushobozi/ubuhinga bw’Abakozi
 • CEM
  Ikigo c’Inyigisho z’Imyuga
 • CFA
  Ikigo cigishirizwamwo ubuhinga bw’Imyuga
 • CFP
  Ikigo cigishirizwamwo Inyigisho z’Imyuga
 • CFPP
  Ikigo c’Inyigisho n’Ugukarihiriza ubwenge ab’Imyuga
 • CNES
  Umurwi w’Igihugu ujejwe Inyigisho Kaminiza
 • Compta
  Itororokanywa ry’ibiharuro vyerekeye amafaranga yinjira n’ayasohoka
 • CONFEMEN
  Inama y’Abashikiranganji bajejwe Indero mu bihugu bihurira ku rurimi rw’Igifaransa
 • CTE
  Komite y’Abahinga ijejwe gushira mu ngiro
  D
 • DGT
  Ubuyobozi bukuru bwo gutwara abantu n'ibintu
 • DTI
  Ubuyobozi bwo gutwara abantu n'ibintu mu gihugu hagati
 • D7
  Urupapuro rw’Umutsindo rw’Amashule Nderabigisha
 • DCE
  Ubuyobozi bujejwe inyigisho muri Komine
 • DGBP
  Ubuyobozi Bukuru bw’Ibisata bijejwe Inyigisho
 • DGETEMFP
  Ubuyobozi Bukuru bw’Inyigisho z’Ubuhinga hamwe n’iz’Imyuga
 • DGRH
  Ubuyobozi Bukuru bujejwe Abakozi
 • DPE
  Ubuyobozi bw’Inyigisho mu Ntara
 • DV
  Ingunga zibiri
  E
 • EM
  Inyigisho Menyeshantara
 • ENS
  Ishure Kaminuza Nderabigisha
 • ESTA
  Ishule Ryisumbuye ry’Ubuhinga bwo Gutwara
  F
 • FAWE
  Ihuriro ry’Abarezi bo muri Afrika
 • FCE
  Ikigega rusangi c’Indero
 • FIE
  Inyigisho zibanza ku Bigisha b’Aamashure Shingiro
 • FNUAP
  Ikigega Mpuzamakungu kijejwe ivyerekeye Igwirirana ry’Abantu
 • FPHU
  Ikigega kijejwe iterambere n’Uburaro mu bisagara
 • FDN
  Urwego rwo Kwivuna abansi
 • FMI
  Ikigega Mpuzamakungu
 • FAB
  Intwaramiheto z’Uburundi
 • FMC
  Inyigisho z’inyifato runtu n’ugukunda igihugu
 • FNE
  Ihuriro rikuru ry’abana
 • FFW
  Ibikorwa bihemberwa imfungurwa
  G
 • GAPC
  Ishirahamwe ry’abarimyi n’aborozi ritarashika ku rugero rwa koperative
 • GIG
  Uwucungera ibimenyetso biranga akarere
 • GIZ
  Ishirahamwe rishira mu ngiro ugufashnya n’Ubudagi
 • GAR
  Itunganywa ryisunga umwimbu uvamwo
 • GDS
  Itunganywa n’iterambere ry’ubumenyi
 • GIRE
  Itunganywa ataco wirengagije mu vyerekeye amatungo agizwe n’amazi
 • GRC
  Kwikingira Impanuka ziturutse kw’ihindagurika ry’ibihe
  H
 • HCJ
  Sentare Nkuru ica imanza z’icaha c’uguhemukira igihugu
 • HCR
  Ishirahamwe Mpuzamakungu rya ONU ryitaho impunzi
 • HS
  Igice c’isi co mu bumanuko
 • HA
  Ubukiruruke bunini
 • HAD
  Kugwarizwa mu bitaro ugakurikiranirirwa imuhira
  I
 • IGPN
  Ubugenduzi bukuru bw'igipolisi c'igihugu
 • Ibisigarira vy’ubutare
  Ibisigarira vy’ubutare ni ibirundo vy’ibintu bidashoka bigira akamaro, kenshi bifise imero y’iconco, bigizwe n’ivyagiye birasukwa ahantu
 • Itagisi rifatiye ku gaciro k’ubutare
  Itagisi rifatiye ku gaciro k’ubutare niitagisi iharurwa mu bice vy’ijana ifatiye ku gaciro k’ubutare
 • Itagisi
  Itagisi ni amafaranga Reta irihisha ku gikorwa iranguriye umuntu ariko igitigiri cayo kikaba kidahuye n’igiciro c’ukuri c’igikorwa caranguwe
 • Ibitegerejwe
  Ibitegerejwe ni ingabanyabubasha canke ibitegerejwe kw’itongo ry’umuntu canke ku bubasha umuntu afise ku kintu bikagirira akamaro uwundi muntu
 • Ibidashoka bigira akamaro
  Igitandara ata kintu na kimwe cerekana ko kigwiriyemwo ubutare bufise akamaro; - ibintu bitarimwo ubutare: ivyacukuwe ata butare birimwo: ikinogo gisigara mu kibanza bimvyemwo ibintu bitarimwo ubutare; mu gihe ivyacukuwe bitarimwo ubutare bikuwe mu kibanza mu ntumbero y’ukubirunda ahariko harakorwa ibarabara, inzira y’igariyamoshi..., akarere vyavuyemwo kitwa akarere bayoramwo ibirundo vyimbwe bitarimwo ubutare. Ibintu bitarimwo ubutare ni ivyo baba bayoye
 • Ingwati ku gataka karimwo ubutare
  Ingwati ku gataka karimwo ubutare ni uburyo bwose bwashinzwe butuma hongerwa ku rwandiko rwemeza uburenganzira bw’ukugira ubushakashatsi canke ubw’ugucukura ubutare canke amakariyeriicemeza ko uwufise ubwo burenganzira azokwubahiriza amasezerano yagiraniye n’uwundi muntu yamuguranye amafaranga akoresha mu bikorwa vyerekeye ubutare
 • Ibintu birimwo ubutare burekura imishwarara Irimwo ubumara
  Ibintu birimwo ubutare burekura imishwarara Irimwo ubumara niibintu birimwo ubutare bisaragurika birekura imishwarara irimwo ubumara nk’ubutare bwitwa uranium na thorium ;
 • Ishirahwamwe ricukura ubutare
  Ishirahwamwe ricukura ubutare ni ishirahamwe ryashinzwe hakurikijwe amategeko y’Uburundi ricukura ubutare hakoreshejwe uburyo buhanitse ;
 • Ikirundo c’ivyimbwe
  Ivyacukuwe birunze mu kibanza bitimbwemwo; - ikirundo c’ivyo bintu
 • Ibisigarira vy’ubutare
  Ibisigarira vy’ubutare ni ibidashoka bigira akamaro canke ibirundarundwa biva mw’icukurwa ry’ubutare nk’ibitabwa canke ibisigarira bifise imero igumye canke y’ibitemba biva mu guhingura ubutare canke ivyuma
 • Impapuro ndangatongo
  Uburenganzira kw’itongo bushobora kwerekanwa n’ibi bikurikira : - urupapuro rwemeza nyene itongo rutangwa n’uwujejwe kwandika no gushingura impapuro ndangatongo ; - urupapuro rwemeza ko itongo ryandikishijwe mw’ikomine rutangwa n’igisata ntunganyamatongo c’ikomine, rwemeza ko itongo umuntu arifise biciye mu mategeko canke ari irisangiwe na benshi mu buryo bwamaho kandi burama, hisunzwe ibikurikizwa muri ico gihe no mu kibanza kanaka, kandi bivanye n’ico itongo rigenerwa
 • Ibuye ry’agaciro
  Ibuye ry’agaciro ni ubutare bw’agaciro bugizwe n’ibintu vy’ubwoko bumwe vya shimi canke vyinshi kandi bufise ibiburanga vyisangije bituma bugira agaciro kanini cane ku masoko nka diyama, emerode, rubis , safire , kirizoberir na topaze
 • Ibiva mu gataka
  Ivyo vyose vya shimi bigize ubutare kama, vy’ubwoko bumwe gusa canke vy’ubwoko bwinshi, bitabora canke bibora, muri rusangi bifise imero igumye, kandi rimwe na rimwe ku buryo budasanzwe, bifise imero y’ibitemba canke y’umwuka; - ikintu kama c’ubwoko bumwe kigizwe n’ivya shimi kanaka kigashobora kuba kigizwe n’ikintu kimwe canke vyinshi ngirakamaro nk’uko bivugwa mu bijanye n’ubutare
 • Ikibanza gicukurwamwo canke gihingurirwamwo ubutare
  Ikibanza gicukurwamwo canke gihingurirwamwo ubutare ni ihinguriro rikoresha uburyo buhanitse canke bugereranye rirangurirwamwo imirimo y’ubuyobozi n’iy’ugucukura ubutare ari yo y’iyi ikurikira : - ukwimba ikinogo ico ari co cose canke icobo mu ntumbero y’ugushikira ahari ubutare canke mu ntumbero y’ukuronka ubutare ; - ibikorwa ivyo ari vyo vyose, imashini, ibikoresho biramba, ihinguriro, ahaba abakozi, inyubakwa z’ihinguriro, iz’ubuyobozi, izerekeye imibano n’imico kama canke amatanure biri mu kuzimu canke hejuru kw’isi mu karere kagenewe gucukurwamwo ubutare
 • Iminsi yakozwe
  Iminsi yakozwe ni iminsi umukozi yakoze mw’ishirahamwe
 • Iminsi y’akazi
  Iminsi y’akazi ni iminsi igenewe mu bisanzwe akazi n’ibikorwa vy’abanyamyuga
 • Iminsi izwi y’akaruhuko canke iminsi mikuru yemewe n’amategeko
  Iminsi izwi y’akaruhuko canke iminsi mikuru yemewe n’amategeko ni iminsi mikuru y’igihugu canke yerekeye amadini, mu bisanzwe ishingwa n’ibwirizwa canke amategeko
 • Iminsi y’akazi itangiwe akaruhuko
  Iminsi y’akazi itangiwe akaruhuko ni iminsi akazi kahagaritswe. Iminsi izwi y’akaruhuko ntifatwa nk’iminsi y’akazi itangiwe akaruhuko ku vyerekeye abakozi bo mu mashirahamwe acukura ubutare, kiretse igenekerezo rya mbere Rusama ari ku bakozi bahembwa b’ibitsina bibiri umunsi w’akazi utangiwe akaruhuko bahemberwa. Ariko amategeko amwamwe arorohereza abakozi mu vyerekeye iminsi y’akazi itangiwe akaruhuko bahemberwa biciye mu bisanzwe bigirwa canke biciye mu masezerano
 • ICE
  Ubugenduzi bw’Indero muri Komine
 • IPA
  Ishure Kaminuza ryigisha ubuhinga bw’ukwigisha
 • IM
  Ukudahangarwa n’ubutungane ku baserukira ibihugu vyavo
 • INECN
  Ikigo c’Igihugu kijejwe,gukingira n’Ukubungabunga Ibidukikije
 • INSP
  Ishure rikuru ry’amagara y’abantu
 • ISCAM
  Ishule Kaminiza ry’Intwazangabo mu Ntwaramiheto
 • ISM
  Ukwigana amafaranga
 • IT
  Inomero y’icunguruza abantu n’ibintu ikoreshwa mu kiringo c’imfatakibanza
  J
 • JA
  Sentare isasa mu manza zerekeye Leta n’ibisata vyayo
 • JAL
  Ikinyamakuru c’ibitangazwa vyemewe n’amategeko
 • JRD
  Urubanza rwaciwe impaga
 • JICA
  Ishirahamwe rishira mu ngiro ugufashnya n’Ubuyapani
  K
 • KFAED
  Ikigega c’Igihugu ca Koweyiti citaho iterambere ry’ibihugu vy’Abarabu
 • Km
  Ikilometro
  L
 • LB
  Ibwirizwa ritegekanya ingene amafaranga ya Leta yinjira n’ingene akoreshwa ku mwaka
 • LMTC
  Umugambi w’ukurwanya indwara zandukira n’izituruka kugufungura nabi
 • LNAQE
  Isuzumiro ry’Igihugu rijejwe kwihweza uko amazi ameze
 • LNR
  Isuzumiro ry’Igihugu ry’Akarorero
 • LPP
  Isuzumiro ry’imiti ribifitiye ubuhinga
 • LRC
  Ukugabanya ivyo umudandaza abazwa
  M
 • MA
  Ingingo ifashwe n’Intwaro
 • MOA
  Nyene ibikorwa
 • MAE
  Ubushikiranganji bw’Imigenderanire n’Ibindi Bihugu
 • MCIT
  Ubushikiranganji bw’ubudandaji, amahinguriro n’ingenzi
 • MCM
  Ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru n’ibimenyeshamakuru
 • MCS
  Ubushikiranganji bw’Imico kama n’Inkino
 • MDNAC
  Ubushikiranganji bw’Ukwivuna Abansi n’ Ukwitaho Abahoze ku Rugamba
 • MDPHASG
  Ubushikiranganji bw’agateka ka zina muntu, imibano n’iterambere ridakumira
 • MDRI
  Ubushikiranganji bw’Ukwegereza Intwaro Abanyagihugu n’Ukunagura Inzego
 • MEAE
  Ubushikiranganji bw’Ibidukikije, Uburimyi n’Ubworozi
 • MEEM
  Ubushikiranganji bw’Amazi, Amasoko ntanganguvu n’Ubutare
 • MEFTP
  Ubushikiranganji bw’Indero n’Inyigisho z’Ubuhinga n’Imyuga
 • MESRS
  Ubushikiranganji bw’Inyigisho Kaminuza n’Ubushakashatsi
 • MFBCDE
  Ubushikiranganji bw’Ikigega ca Leta n’Ugufashanya muvy’Iterambere
 • MFPT
  Ubushikiranganji bw’abakozi ba Leta n’Akazi
 • MIFPDL
  Ubushikiranganji bw’Intwaro yo hagati mu Gihugu Inyigisho z’ugukunda Igihugu, n’Iterambere ry’Abanyagihugu
 • MJPS
  Ubushikiranganji bw’Ubutungane n’Ugukingira Imico y’Igihugu
 • MJPTI
  Ubushikiranganji bw’Urwaruka, Amaposita n’Ubuhinga bw’ugutumatumanako amakuru
 • MPACEA
  Ubushikiranganji bwo mu Biro vy’Umukuru w’Igihugu bujejwe iyinjira mu Karere ka Afrika y’Ubuseruko
 • MPBG
  Ubushikiranganji bwo mu Biro vy’Umukuru w’Igihugu bujejwe Intwaro Ibereye
 • MPE
  Amasoko ya Leta
 • MSPGC
  Ubushikiranganji bw’Umutekano w’Abanyagihugu n’Ugukinga Ibiza
 • MSPLS
  Ubushikiranganji bw’Amagara y’Abantu n’Ukurwanya Ikiza SIDA
 • MTTPEAT
  Ubushikiranganji bw’Ugutwara Abantu n’Ibintu, Ibikorwa vya Leta n’Ugutunganya Ibisagara
  N
 • Nyene uburenganzira
  Nyene uburenganzira ni umuntu wese yahawe uburenganzira bw’ugucukura ubutare canke amakariyeri akaba afise n’urwandiko rutanga uburenganzira bw’ukugira ubushakashatsi canke ubw’ugucukura ubutare canke amakariyeri, hisunzwe ibitegekanijwe n’Igitabu c’amategeko agenga ubutare mu Burundi kandi akarangura canke agatuma harangurwa ibikorwa yaherewe uruhusha mu rwandiko rutanga uburenganzira bw’ukugira ubushakashatsi canke bw’ugucukura ubutare canke amakariyeri; ariko ni ukumenya ko uwakose uburenganzira bw’ukugira ubushakashatsi canke bw’ugucukura ubutare canke amakariyeri afatwa nka nyene uburenganzira ;
 • NIF
  Inomero yo mu gitabu c’uwuriha amakori
 • NTIC
  Ubuhinga bwanone bwo guhanahana amakuru
  O
 • OBR
  Ibiro bitoza amakori
 • OTRACO
  Ishirahamwe rijejwe gutwara abantu
 • OHADA
  Ishirahamwe rijejwe kuroranisha amategeko agenga urudandazwa muri Afrika.
 • OMP
  Umushikirizamanza
 • OMPI
  Ishirahamwe Mpuzamakungu rikingira itunga mvabwenge
 • OMS
  Ishirahamwe Mpuzamakungu ryiyaho amagara y’abantu
 • ONG
  Ishirahamwe ritegamiye Leta
 • ONGE
  Ishirahamwe mvamahanga ritegamiye Leta
 • ONU
  Ishirahamwe Mpuzamakungu ONU
 • OP
  Intwazangabo mu Gipolisi
 • OPC
  Umushefu mu Ntwazangabo z’Igipolisi
 • OPP
  Intwazangabo Nkuru mu Gipolisi
 • OPSP
  Intwazangabo mu Gipolisi kijejwe umutekano
  P
 • PEV
  Umugambi wo gucandaga
 • PD
  Igitabu c’inzira c’icubahiro
 • PME
  Amashirahamwe matomato n’ayagereranye
 • PNB
  Urwego rw’igipolisi c’Uburundi
 • PO
  Igitabu c’inzira gisanzwe
 • PS
  Igitabu cInzia cAkazi
 • PSI
  Urwego rw’igipolisi kijejwe Umutekano mu Gihugu Hagati
  Q
 • QUIBB
  Urutonde rw’ibibazo vy’itohoza ku kuntu abantu babayeho
 • QS
  Imero yo ku rugero rwo hejuru
 • QI
  Urugero rw’ubwenge
 • QE
  Ingene umuyagankuba ungana
 • QFP
  Ibibazo bibazwa kenshi
  R
 • RCP
  Uguhindura Igitabo c’Amatageko Mpanavyaha
  S
 • SDAT
  Integuro y’Ingene Amatongo yotunganywa
 • SDC
  Kiretse hari ingingo ibitegekanya ukundi
 • SCFM
  Kiretse iyo hari Intambamyi Zidasanzwe
 • SNR
  Ibiro Bikuru vy’Iperereza
 • SNL
  Ibiro vy’Igihugu bijejwe Guhinyanyura Amategeko
 • SP
  Ishirahamwe aho abarigize banganya banganya uruhara imbere y’Amategeko
 • SPRL
  Ishirahamwe abarisangiye bishura imyemda hakurikijwe urugero rw’imitahe batanze
 • SPP
  Igihano c’umunyororo wo guherayo
 • SPCA
  Ishirahamwe rya Leta ridafise intumbero y’ukudandaza
 • SIP
  Ishirahamwe rya Leta rijejwe kwubaka no gutunganya amazu y’uburaro
 • SHDCM
  Uburyo bwumvikanyweko n’amakungu bwo kwita amazina no gushira mu mirwi ibidandazwa
 • SCGA
  Uburyo bwo kwemeza impapuro z’umutsindo za kaminuza
 • SCFM
  Kiretse iyo hari Intambamyi Zidasanzwe
 • SCGA
  Uburyo bwo kwemeza impapuro z’umutsindo za kaminuza
 • SDAT
  Integuro y’Ingene Amatongo yotunganywa
 • SDC
  Kiretse hari ingingo ibitegekanya ukundi
 • SHDCM
  Uburyo bwumvikanyweko n’amakungu bwo kwita amazina no gushira mu mirwi ibidandazwa
 • SIP
  Ishirahamwe rya Leta rijejwe kwubaka no gutunganya amazu y’uburaro
 • SNL
  Ibiro vy’Igihugu bijejwe Guhinyanyura Amategeko
 • SNR
  Ibiro Bikuru vy’Iperereza
 • SP
  Ishirahamwe aho abarigize banganya banganya uruhara imbere y’Amategeko
 • SPCA
  Ishirahamwe rya Leta ridafise intumbero y’ukudandaza
 • SPP
  Igihano c’umunyororo wo guherayo
 • SPRL
  Ishirahamwe abarisangiye bishura imyemda hakurikijwe urugero rw’imitahe batanze
  T
 • TOP
  Urubapuro ndanga tongo rw'infatakibanza
 • TEC
  Urugero rumwe rw’Amatagisi ku bidandazwa biva mu Bihugu bitari mw’Ishirahamwe
 • TASCP
  Urutonde rwerekana umusesekara n’agahombo ku makonte yerekana umutungo w’ishirahamwe
 • THT
  Itagisi ritangwa ku mahoteli n’Ingenzi
 • TVA
  Itagisi nyongeragaciro / Itagisi ku gaciro kiyongereye ku kidandazwa
 • TT
  Itagisi ku bidandazwa bigurishijwe
 • TPI
  Sentare Mpuzamakungu Mpanavyaha
 • TGI
  Sentare Nkuru y’Igihugu
  U
 • Uguhingura
  Uguhingura ni uburyo bukoreshwa mu guhingura ubutare canke ivyuma butuma haboneka ubutare bushobora kudandazwa buvuye mu vyacukuwe;
 • Uguhingura ikintu mu butare
  Uguhingura ikintu mu butare ni uburyo bukoreshwa mu mahinguriro mu guhindura imero y’ubutare n’uko ubutare bwahinguwe bwari busanzwe bumeze bugahingurwamwo ibishoka bikoreshwa canke ibibanza gusubira guhingurwa kugira bidandazwe
 • Urugero rw’ubutare rugereranywa ku gace gatoyi katowe mu tundi
  Urugero rw’ubutare rugereranywa ku gace gatoyi katowe mu tundi ni urugero rw’ubutare buri ahanaka hatowe mu handi, hafatiwe ku karusho ubutare bucukurwa buzana mu butunzi, kugira hatorwe ubutare ngirakamaro canke hashingwe uturimbi tw’uturere twocukurwamwo ubutare
 • Urugero rw’ubutare rufatiye ku kugene bucukurwa
  Urugero rw’ubutare rufatiye ku kugene bucukurwa ni urugero rugereranywa rw’ubutare ngirakamaro hafatiwe ku ngorane zisanzwe z’ukubucukura, na canecane uburinganire bw’aho ibikorwa vy’ugucukura ubutare birangurirwa
 • Urugero rw’ubutare buri mu gataka
  Urugero rw’ubutare buri mu gataka ni urugero rw’ubutare ngirakamaro rugereranywa hafatiwe gusa ku biharuro bizwi bijanye n’agataka, muri rusangi rukagereranywa hafatiwe ku duce dutoduto tw’agataka dufatirwako akarorero nk’ukwimbagura mu kugira ubushakashatsi kandi hafatiwe ku rugero rw’ubutare rugereranywa ku gace gatoyi gafatirwako akarorero hakoreshejwe uburyo bw’ugutomboza
 • Urugero rw’ubutare
  Urugero rw’ubutare ni igitigiri gihuye n’uburemere bw’ubutare bugabuwe n’uburiba bwose bw’igitandara kirimwo ubwo butare. Hariho urugero rw’ubutare ku bicukurwa vyumutse, mu gihe uburemere bw’ibipimwa butaba burimwo amazi hakaba n’urugero rw’ubutare kama mu gihe ibicukurwa bipimwa uko bisanzwe biri
 • Ubutare canke amakariyeri
  Ubutare canke amakariyeri ni amatungo kama ari mu kuzimu afise imero y’ibinyigimbe canke bimeze nk’utubuyenge biri mu mero igumye, bimeze nk’ibitemba canke nk’imyuka hamwe n’ibisigarira vy’ibinyabuzima vyabongereye mu kuzimu n’ibibanza birimwo amashuha
 • Ubutare bw’agaciro
  Ubutare bw’agaciro ni ubutare bugizwe n’ivyuma vy’agaciro, amabuye y’agaciro, amabuye yikuyengeje
 • Uwukorera uwundi ibikorwa bimwebimwe
  Uwukorera uwundi ibikorwa bimwebimwe ni umuntu wese canke ishirahamwe ryose rirangura igikorwa canke ibikorwa kw’izina no ku nyungu ry’uwufise urwandiko rutanga uburenganzira bw’ukugira ubushakashatsi canke ubw’ugucukura ubutare canke amakariyeri. Ivyo bikorwa ni nk’ibi : - ibikorwa vy’ukwiga ibigize ubutaka, ivyigwa vy’ubutare bukwiragiye mu butaka, ivy’ukwimba mu ntumbero y’ugutata, ukugira ubushakashatsi, n’ugucukura ubutare ; - ukwubaka inyubakwa z’ihinguriro, iz’ubuyobozi n’izerekeye imibano n’imico kama : amabarabara, amahinguriro, ibiro, ahaba abakozi, imangazini nini, amavuriro, ibibanza vy’ukwinezererezamwo, ahakurwa amazi n’amatara bikenerwa mu gucukura no guhingura ubutare ; - ibikorwa vy’ukwimba ubutare, ivy’ukubwunguruza n’ukubushingura hamwe n’ivy’ukubuhingura ; - ibikorwa vy’ugusuzuma n’ivyo kubuhingura
 • Ubutare butaracukurwa bukaba bwaremejwe ko buhari
  Ubutare butaracukurwa bukaba bwaremejwe ko buhari ni igice c’ikibanza gishobora gucukurwamwo amatungo ava mu gataka yapimwe bikazana akarusho mu vy’ubutunzi, bikaba vyerekanywe n’icigwa cerekana ko umugambi wo kuhacukura ubutare ushobora kurangurwa; ico cigwa gitegerezwa kuba kirimwo ibikeneye kumenyekana bijanye n’ugucukura ubutare, ukubuhingura, uguhingura ivyuma, ibijanye n’ubutunzi n’ibindi bifatirwako mu vy’ubutunzi vyerekana neza ko bishoboka ko icukurwa ry’ubwo butare ryozana akarusho mu gihe icegeranyo cerekeye ico cigwa kiba kiriko kirandikwa
 • Ubutare bushobora kuba buhari butaracukurwa
  Ubutare bushobora kuba buhari butaracukurwa ni igice c’ikibanza gishobora gucukurwamwo amatungo ava mu gataka yerekanywe ayo ari yo, kandi mu bihe bimwebimwe, amatungo yapimwe akiri mu gataka, bikaba vyerekanywe n’imiburiburi n’icigwa c’intangamarara cerekana ko umugambi wo kuhacukura ubutare ushobora kurangurwa; ico cigwa gitegerezwa kuba kirimwo ibikeneye kumenyekana bijanye n’ugucukura ubutare, ukubuhingura, uguhingura ivyuma, ibijanye n’ubutunzi n’ibindi bifatirwako mu vy’ubutunzi vyerekana neza ko bishoboka ko icukurwa ry’ubwo butare ryozana akarusho mu gihe icegeranyo cerekeye ico cigwa kiba kiriko kirandikwa
 • Ubutare butaracukurwa
  Ubutare butaracukurwa ni urugero rw’ubutare buharugwa mu matoni hisunzwe agaciro kabwo bushobora kwimbwa bukazana akarusho, bugashobora gucukurwa hisunzwe amategeko kandi biboneka ko harimwo inyungu bivanye n’ivyigwa vy’ugupima ko ugucukura ubwo butare bishoboka hisunzwe ingene isoko ry’ubutare ryifashe
 • Ubushakashatsi
  Ubushakashatsi ni ibikorwa vy’ukurondera ubutare bigirwa hejuru ku gataka canke mu kuzimu hamwe n’ivyigwa vyerekeye ubumenyi, ubuhinga n’ubutunzi, bigirwa kugira herekanwe ibimenyetso biranga ahari ubutare bibandanya vyibonekeza canke ko aho hantu hari ubutare bwinshi, mu ntumbero y’ukwemeza ko ivyo bimenyetso bibandanya canke ko hari ubutare ngirakamaro bwinshi hagaca hemezwa ko hari ibibanza kama birimwo ubutare ngirakamaro canke ko ivyo bibanza biza biraguka n’ukwerekana inyungu ziva muri ivyo bibanza vyatomowe n’ukugereranya ingene ubutare bungana muri ivyo bibanza, n’ivyokenerwa kugira ubwo butare bucukurwe, agaciro kabwo n’ingene bwokoreshwa mu mahinguriro, hagaheza hagafatwa ingingo ko ubutare ngirakamaro bushobora gucukurwa
 • Ugutata ahari ubutare
  Ugutata ahari ubutare ni ukuronderera hejuru canke munsi y’agataka gushika aho bimba ibishimu, hakoreshejwe uburyo bw’ukwiga ibigize ubutaka n’ivyigwa vy’ubutare bukwiragiye mu butaka bigirwa mu ntumbero yo kwubura ibimenyetso vy’ahari ubutare canke ahari ubutare bwinshi mu ntumbero y’ukwongereza ubumenyi canke ubutunzi
 • Ubushikiranganji
  Ubushikiranganji ni ibisata vy’Ubushikiranganji bijejwe ubutare n’amakariyeri n’ubuzi bukukira ivyo bisatabwegerejwe abanyagihugu
 • Umushikiranganji
  Umushikiranganji ni Umushikiranganji ajejwe ubutare n’amakariyeri
 • Ubutare
  Ubutare ni ibintu biva mu kibanza kirimwo ubutare ngirakamaro canke igitandara cose kirimwo ubutare bw’ubwoko bumwe canke bwinshi burimwo ivya shimi vy’ubwoko bumwe canke bwinshi kandi bufise agaciro mu vy’ubutunzi
 • Ubutare bugizwe n’ubwoko bwinshi
  Ubutare bugizwe n’ubwoko bwinshi ni ubutare buva mu kibanza kirimwo ubutare ngirakamaro bugizwe n’ubwoko bwinshi bw’ubutare bufise agaciro bugashobora gucukurwa
 • Ubutare bugoye
  Ubutare bugoye ni ubutare butoroshe guhingura
 • Ubwoko bw’ivyuma bugwiriye
  Ubwoko bw’ivyuma bugwiriye ni ubwoko bw’ivyuma bukunda kuboneka ku bwinshi mw’isi gusumba ubwoko bw’ivyuma vy’agaciro kanini
 • Ubwoko bw’icumac’agaciro kanini
  Ubwoko bw’icumac’agaciro kanini ni ubwoko bw’icuma c’agaciro kanini ku masoko kandi budahuta buraboneka mw’isi
 • UB
  Kaminuza y’Uburundi
 • UFP
  Ukwiha ububasha bujanye n’akazi ka Leta
 • UD
  Uguhanahana ibidandazwa harihishijwe amatagisi yumvikanyweko
 • UF
  Ugukoresha urwandiko rw’ibinyoma
 • UNICEF
  Ishirahamwe Mpuzamakungu ryiataho ineza y’ibibondo
 • UE
  Ubulaya Bwunzubumwe
 • UPU
  Ishirahamwe rihuza amaposita yo kw’isi yose
 • UNESCO
  Ishirahamwe Mpuzamakungu rya ONU ryitaho Indero, Ubumenyi n’imico kama
 • USAID
  Ishirahamwe rya Leta zunz’Ubumwe za Amarika ryitaho Itermbera kw’isi yose
 • UA
  Ubumwe bwa Afrika
 • UEMOA
  Ishirahamwe ry’Ibihugu vya Afrika y’Uburengero bitunganiriza hamwe ivy’ubutunzi rigakoresha ifaranga rimwe
 • UCODE
  Ishirahamwe ry’ugufashanya n’iterambere
 • USD
  Idolari ry’amanyamerika
  V
 • VP
  Ukugaragara kw’ikibanza c’akazi
 • VS
  Ukugaragara kw’ikibanza mu Nama Nshingamateka
 • VD
  Ibirungikwa n’Ibirungikirwa ibiro vy ‘Abaserukira ibihugu vyabo mu makungu
 • VVP
  Ukugurisha ingwati hakurikijwe uburyo buba bwashizwe mu masezerano
 • VPE
  Ukugurisha icamunara
 • VDH
  Uguhonyanga agateka ka zina muntu
 • VR
  Inzira y’ugusaba ko urubanza rusubirwamwo
 • VBG
  Amabi akorerwa umuntu ahagaze ku gitsina ciwe
 • VAT
  Urucandago rukingira indwaa ya Rudadaza
 • VS/VBG
  Amabi ajanye n’ugushurashuza ku nguvu hamwe n’amabi akorerwa umuntu ahagaze ku gitsina ciwe
 • VAN
  Agaciro kagezweko ubu
 • VIH
  Umugera utera indwara ya SIDA
  W
 • W
  Ingero mu vyerekeya umuyagankuba
 • WBA
  Ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe urukono rw’uguterana ibipfunsi
  X
 • XEU
  Ifaranga rikoreshwa mu bihugu vy’Ubulaya
 • XL
  Cagutse cane gose
  Y
  Nta bitomoye naronse
  Z
 • ZF
  Akarere katariha duwane
 • ZD
  Akarere k’ibarura
 • ZI
  Akarere kabujijwe gushikwamwo
 • ZR
  Akarere kahometswe ku kandi
 • ZA
  Akarere gatwawe ku nguvu
 • ZAE
  Akarere k’ibikorwa bijanye n’ubutunzi
 • ZAP
  Akarere gakingiwe kubera uko gatunganijwe
 • ZEP
  Akarere gahanahana ibintu mu buryo boroherezanya kurusha abandi