Kubamenya neza

Umunyamahanga, Uwo wese

Amagara

Agatabu mpuzamakungu kerekeye ugucandarwa (CIV)

Agatabu mpuzamakungu kerekeye ugucandarwa (bakita kandi Agatabu k’umuhondo) kerekana ko uwugafise yaronse urucandago rumukingira inyonko mu gifaransa bita fièvre Jaune. Iyo karata irategerewe kuri uwo wese yipfuza kujabuka urubibe rw’igihugu n’ikindi. Ija irasabwa ku mupaka aho binjirira mu gihugu bajemwo. Kubera ko urucandago rw’iyo nyonko rudatangwa mu masekeza asanzwe yo gucandaga, ruca ruhabwa uwurwisabiye kandi rurarihishwa. Uwururonse ategerezwa guhabwa urundi inyuma y’imyaka 10. Ikiguzi c’amafaranga ibihumbi 35.000 giciye urwo rucandago hamwe n’Agatabu kavyerekeye. Umuntu aheruka kuronka urwo rucanco akaba yipfuza Agatabo gusa, atanga amafaranga 3.000.

Ni nde vyerekeye?

Nta bitomoye naronse

Ikiringo c’ukwihweza Nturindirizwa

Amafaranga yo kuriha 35.000 FBU

Ikibanza bishikirizwamwo Ibiro vy'Umugambi werekeye ugucandaga bose "PEV"

Igisabwa mu biringo 4

1. Kuriha amafaranga ku biro vya OBR hanyuma ukazana ku Munyamabanga w’Ubuyobozi bw’Umugambi wo Gucandaga bose urwandiko rwemeza ko warishe
2. Uracandagwa hanyuma ugahabwa ako gatabu kujujwe uko bitegerejwe.
3. Mu gihe imiti y’urucanco cnke udutabu vyaheze mu bubiko, ushobora kurindira amezi 3. Urashobora kuvugana n’o mu Biro vy’Umunyamabanga kuri telefone: +257 22 25 64 14 ; 22 24 64 42 ; 22 22 37 36
4. Niwaba uheruka gucandagwa, ukaba wipfuza kuronka agatabu, uriha amafaranga 3.000 ku biro vya OBR, hanyuma ukaja kuiro vy’umunyamabanaga w’Ubuyobozi bw’Umugambi werekeye gucandaga bose n’urwandiko rwerekana ko warishe hamwe n’cemezo ko wacandazwe

 

Inzandiko zisabwa

Urwandiko rwemeza ko amafaranga asabwa yarishwe

Nta bitomoye naronse
Ikete inomero N.2380/CAB/2011 ryo ku wa 17.8.2011