Kubamenya neza

Uwo wese

Inzandiko/Ubwenegihugu

Urwandiko rw’amavuko

Urwandiko rw’amavuko ni urwandiko rutegerzwa; ruhabwa umuntu wese afise ubwenegihugu bw’Uburundi canke yavukiye mu Burundi. Rwerekanwa mu bintu vyinshi bisabwa mu butegetsi. Kubera urwandiko rw’amavuko rutangirwa ku biro vya Komine y’aho umuntu yavukiye, ni aho honyene urwo rwandiko rusabirwa. Iyo amavuka atigeze yandikwa mu gitabo, canke iyo ar’umurundi yavukiye hanze y’igihugu, hari ibikurikizwa bidasanzwe (raba aha munsi).

Ni nde vyerekeye?

Umuntu wese, aba umwenegihugu canke atamuba, yavukiye ku gataka k’Uburundi; umwenegihugu wese yavukiye hanze y’igihugu. Urwo rwandiko ruhabwa uwo muntu canke umuvyeyi wiwe/umurezi w’umwana afise impapuro zivyemeza

Ikiringo c’ukwihweza Ubwo nyene

Amafaranga yo kuriha 1000 FBU

Ikibanza bishikirizwamwo Ibiro vya Komine/Mairie ya Bujumbura

Igisabwa mu biringo 5

1. Gushika ku biro vya Komine canke Zone ya Mairie ya Bujumbura
2. Kwerekana urwandiko rw’amavuko waronse igihe wandikwa mu gitabo hamwe n’inomero y’igitabo, kugira woroshe ingene batora igitabo wanditswemwo; atari uko, uvuga ukwezi n’umwaka hamwe n’ikibanza wandikiwemwo
3. Umukozi w’ibiro bijejwe inzandiko ndangamuntu aruzuza n’ikaramu ifishi akayiha uwipfuza urwandiko
4. Uwusaba urwandiko aca ajana kwimuza n’imashini iyo fishi
5. Uwasavye urwandiko aragarukana urupapuro rwimuwe kugira barutereko igikumu

  1. Urungikira ikete Bulamatari/Umukuru w’Intara umusaba uruhusha rudasanzwe rwo kwandikirwa amavuko waratevye, ugasiguramwo imvo z’uguteba. Urijana ku Biro vya Bulamatari w’Intara.
  2. Mu biro kwa Bulamatari, barasuzuma ibiri mw’ikete, bagashobora kugutangisha ihadabu ( rihera ku mafaranga 1000), iyo imvo z’ikiringo cakurengananye zidafashe.
  3. Kwandikwa hisunzwe urwo ruhusha rudasanzwe
  1. Urungikira ikete Bulamatari/Umukuru w’Intara umusaba uruhusha rudasanzwe rwo kwandikirwa amavuko waratevye.
  2. Urijana ku Biro vya Bulamatari w’Intara.
    Ibiro vya Bulamatari birasuzuma ibiri mw’ikete risaba kwandikwa, kubera imvo z’ikiringo cakurengananye.

Inzandiko zisabwa

1. Kumenya italiki y’amavuko, ukwezi n’umwaka, hamwe n’ikibanza wandikiwemwo
2. Bishoboka, urwandiko rw’amavuka wahawe igihe wandikwa mu gitabo kugira woroshe ukurondera mu bitabo
3. Kuwandikisha yararengeje ikiringo, inomero y’urwandiko, y’igitabo n’ikibanza amavuko yandikiwemwo

Ugusaba ikopi y'urwandiko rw'amavuko, bigiriwe ku Biro vy'Intara amavuka yabereyemwo, ntigushobora kwankwa
Mu gihe ikiringo co kwandikisha amavuko congerejwe, uwasavye ashobora kurihishwa ihadabu.
Itegeko Bwirizwa inomero 1/186 ryo kuwa 26 Munyonyo umwaka w'i 1976 rishinga itunganywa/iringanizwa ry'Intwaro
Itegeko Bwirizwa inomero 1/024 ryo kuwa 28 Ndamukiza umwaka w'i 1993 rishinga ihinyanyurwa ry'Igitabo c'Amategeko agenga ingo n'imiryango (ingingo ziva kuya 24 gushika kuya 40)