Kubamenya neza

Uwo wese

Inyigisho

Urwandiko rwemeza ko watoye ikibazo ca Reta

Ni nde vyerekeye?

Umunyeshure wese yakoze ikibazo ca Reta kimuronsa Isertifika canke kimwimurira mu mashure y’inyuma/akurikira y’Ishure Shingiro canke mbere kimuronsa urupapuro rw’umutsindo rumuha uburenganzira bwo kuja ma mashure ya kaminuza.

Ikiringo c’ukwihweza Uwo munsi nyene canke mu minsi 2

Amafaranga yo kuriha Amafaranga 1.000

Ikibanza bishikirizwamwo Ubuyobozi Bujejwe Isuzumwa ry'ingene Inyigisho zitangwa

Igisabwa mu biringo 3

1. Shika ku biro vya OBR bikwegereye urihe amafaranga 1000.
2. Shika ku biro vy’Umunyamabanga w’Ubuyobozi Bujejwe Isuzumwa ry’ingene inyigisho zitangwa
3. Tanga/Erekana icemeza ko wahejeje kuriha hamwe n’inomero yawe y’umwidondoro canke iy’umunyeshule waserukiye. Mu gihe utoba ufise iyo nomero, erekana inomero y’umunyeshule. Ishakisha rirashobora kwisunga izina ry’umunyeshule canke iry’ishule; ariko bizofata umwanya munini, cane cane ari mu gihe bisabwa n’abantu benshi (mu ntango y’umwaka w’ishule).

Amafishi

Inzandiko zisabwa

1. Igitansi carihiweko amafaranga 1000 muri OBR
2. Inomero umunyeshure yari yanditsweko

Mu gihe umunyeshure yakoze ikibazo, nta mvo n'imwe y'ukwankirwa guhabwa urwandiko rusabwa
Itegeko ry'Umukuru w'Igihugu inomero 100/38 ryo ku wa 16 Ruhuhuma 2006 rishinga imirimo y'Ubushikiranganji bw'Indero, Inyigisho za Kaminuza n'Ubushakashatsi, ingene butunganijwe n'ingene bukora
Itegeko nshikiranganji inomero 630/1212 ryo kuwa 22 Mukakaro 2014 rigena abagize Umugwi ujejwe guha ibibanza abanyeshure batoye ikibazo ca Reta, ikibazo c'abahejeje umwaka w'icumi hamwe n'ukwinjiza bushasha no guhindurira ishure abanyeshure bo mu mashure yisumbuye, Umwaka wa 2014
Itegeko nshikiranganji inomero 620/626 ryo kuwa 08 Rusama 2012 risubiramwo Itegeko nshikiranganji inomero 620/150 ryo kuwa 17 Ndamukiza 1990 ritunganya inyigisho z'amashure yisumbuye, ibikorwa vyerekeye ugutanga ibibazo vy'ugusuzuma ubumenyi n'ibisabwa kugira umunyeshure yunguruzwe, asubiremwo umwaka hamwe n'ukuronswa impapuro z'umutsindo
Urwandiko ruherekeza Itegeko nshikiranganji inomero 620/1212 ryo kuwa 22 Mukakaro 2014 rigena abagize Umugwi ujejwe guha ibibanza abanyeshure batoye ikibazo ca Reta, ikibazo c'abahejeje umwaka w'icumi hamwe n'ukwinjiza bushasha no guhindurira ishure abanyeshure bo mu mashure yisumbuye, Umwaka wa 2014