Kubamenya neza

Umunyamahanga, Uwo wese

Inzandiko/Ubwenegihugu

Ikarata idasanzwe ya CEPGL

Ikarata idasanzwe ya CEPGL ni urwandiko rw’inzira rusabwa umuntu wese aba mu Burundi agiye hanze y’imbibe z’igihugu, kugira ngo aje mu bihugu bigize Umuryango wa CEPGL (Repuburika ya Kongo no mu Rwanda). Ubwenegihugu si bwo bushirwa imbere mu kuronswa iyo karata

Ni nde vyerekeye?

Ku benegihugu: ikarata imara ikiringo c’umwaka umwe

Ku banyamahanga baba mu Burundi: ikarata imara ikiringo c’amezi 3

Ikiringo c’ukwihweza iminsi 3

Amafaranga yo kuriha 18000 FBU

Ikibanza bishikirizwamwo Ibiro bimwe rudende vy'intara/ Komisariya Nkuru ijejwe abinjira n'abasohoka ku mbibe i Bujumbura

Igisabwa mu biringo 7

1. Gushika aho batangira ibisabwa (Komisariya nkuru ijejwe abinjira n’abasohoka ku mbibe/ Ibiro bimwe rudende) witwaje ibisabwa vyose
2. Uruzuriza aho nyene ifishi y’ugusaba. Iyo bikugora kuyuzuza, hariho uwubigufashamwo.

3. Gutanga idosiye kugira ngo yandikwe hanyuma ugashira umukono ku rupapuro rwemeza ko washikirije idosiye y’ugusaba

4. Ugenda kuriha ku biro vya BANCOBU biri ku Biro bimwe rudende canke biri kuri Komisariya Nkuru
5. Werekana urwandiko rwemeza ko warishe kugira bace bagufotora
6. Urakura amarori, inkofero n’ico cose gifuka imishatsi
7. Baca baguha isango ryo kugaruka inyuma y’iminsi 3 itarengwa kugira utore ikarata yawe ya CEPGL
*Idosiye ziva mu Biro bimwe rudende vyo mu ntara zirungikwa rimwe mu ndwi, ikiringo c’ukurindira idosiye zimaze kurungikwa akaba ari iminsi 3.

Inzandiko zisabwa

1. ifoto imwe ngufi yafatiwe aho inyuma yawe haba hera
2. ikopi y’Ikarata karangamuntu
3. Urwandiko rudondora umuntu
4. Urwandiko wemeza aho usanzwe uba
5. Urwandiko rwerekana akazi ukora (urwandiko rwemeza ko uri mu kazi igihe uri umukozi wa Reta)

1. Igitabo c’inzira kirimwo uruhusha rwo kuba mu Burundi (atari musi y’imyaka 2) mu kibanza c’icemezo c’ubwenegihugu

1. Ifoto imwe ngufi
2. Iyimuriro ry’urwandiko rwemeza amavuka
3. Uruhusha rw’abavyeyi rw’ugufata urugendo washizweko umukono w’uwujejwe kwemeza n’ugushingura inzandiko, ikopi z’Ikarata karangamuntu z’abavyeyi canke z’abarezi

Isuzumwa rya karangamuntu rigirwa n'Igiporisi ntiryakunze
Idosiye ntikwiye
Kwishikira ubwawe kuri Komisariya canke ku mukuru w'Ibiro Bimwe rudende warihiyeko
Ibwirizwa inomero 1/023 ryo ku wa 30 Kigarama 2004 rishinga Urwego rw'Igiporisi c'Uburundi, imirimo yarwo n'abarugize
Itegeko ry'Umukuru w'Igihugu inomero 100/026 ryo ku wa 30 Nzero 1996 rishira mu ngiro Ibwirizwa ryo u wa mbere Myandagaro 1962 ryerekeye itangwa ry'impapuro z'inzira n'izindi nzandiko zizisubirira
Itegeko nshikiranganji inomero 215/223/2011 ryo ku wa 02/ 03/ 2011 rishinga ibigize igitabu c'inzira co mu buhinga bwa none, za Murekarengane zisubirira ibitabu vy'inzira vyo mu buhinga bwa none hamwe n'impusha zo kwinjira mu gihugu zo mu buhinga bwa none
Itegeko nshikiranganji inomero 215/335/CAB/ ryo ku wa 03/03/2014 rishinga inzandiko zisabwa mu kuronka impapuro z'inzira
Amasezerano y'Umwumvikano yo ku wa 09/04/2013 hagati y'Igiporisi kijejwe uruja n'uruza mu kirere no ku mbibe PAFE n'Ubushikiranganji bw'Intwaro yo hagati n'Inyigisho zo gukundisha igihugu yerekeye ukwegereza abanyagihugu bimwebimwe mu bisabwa bijanye n'inzandiko z'inzira, mu guha Bulamatari ububasha bijanye hamwe n'Ibiro bimwe rudende bibijejwe vyo mu ntara