Kubamenya neza

Uwo wese

Inzandiko/Ubwenegihugu

Ikarata Karangamuntu

Ikarata Karangamuntu ni urupapuro rutegerezwa ruhabwa abenegihugu b’Abarundi bose kuva kumya 16.

Ni nde vyerekeye?

Nta bitomoye naronse

Ikiringo c’ukwihweza Uwo munsi nyene / bukeye rimwe

Amafaranga yo kuriha 500 FBU

Ikibanza bishikirizwamwo Ibiro vy'Umukuru w'Igisagara / Ibiro vya Komine

Igisabwa mu biringo 5

1. Gutora ifishi yo gusaba kuri Komine
2. Kuyijana ku mutumba ubako, kuyuzuza no kutezako umukono w’Umukuru w’umutumba
3. Kusubira kuri Komine ujanye dosiye ikwiye
4. Kurihira kuri Komine igihe ujanye dosiye
5. Komine iruzuza umwidondoro kw’ifishi isigarayo, igaca itanga Ikarata Karangamuntu

Inzandiko zisabwa

1. Ikopi canka iyimuriro y’ifishi y’ivyaha umuntu yakoze
2. Ikaye y’umuryango
3. Urwandiko rwemeza ko warishe
4. Amafoto magufi abiri

Iyo uwasavye adafise ubwenegihugu bw''Uburundi
Mu gihe bayikwimye, witura Bulamatari/Umukuru w'Intara
Itegeko Nshikiranganji inomero 530/254 ryo kuwa 08 Mukakaro umwaka w'i 1986 rihindura Itegeko Nshikiranganji inomero 530/9 ryo kuwa 25 Nzero umwaka w'i 1978 ritunganya itangwa ry'Ikarata Karangamuntu
ItegeNshikiranganji inomero 530/060 ryo kuwa 27 Ntarante umwaka w'i 1978 ritunganya itangwa ry'Ikarata Karangamuntu
Itegeko ry'Umukuru w'Igihugu inomero 100/254 ryo kuwa 15 Ndamukiza umwaka w'i 2016 rishinga itunganywa ry'imirimo y'Ubushikiranganji bw'Intwaro yo hagati mu gihugu n'Inyigisho zo gukundisha igihugu
Ibwirizwa inomero 1/33 ryo kuwa 28 Munyonyo umwaka w'i 2014 risubiramwo Ibwirizwa inomero 1/02 ryo kuwa 25 Nzero umwaka w'i 2010 ritunganya Intwaro y'Amakomine
Itegeko Bwirizwa inomero 1/186 ryo kuwa 26 Munyonyo umwaka w'i 2016 rishinga itunganywa ububasha bw'amategeko n'amabwirizwa
Itegeko Bwirizwa inomero 1/186 ryo kuwa 28 Ndamukiza umwaka w'i 1993 rishinga rishinga ihinyanyurwa ry'Igitabo c'Amategeko agenga ingo n'imiryango
Ayandi mabwirizwa n'amategeko azoshingwa kugira atunganye ishirwaho ry'ifishi y'umwidondoro mu Gihugu c'Uburundi