Kubamenya neza

Uwo wese

Inzandiko/Ubwenegihugu

Murekarengane

Murekarengane ni urwandiko rw’inzira rutegerezwa ku muntu wese w’Umurundi gusohoka mu gihugu c’Uburundi agenda mu bindi bihugu vy’Akarere ka Afrika y’Ubuseruka (Kenya, Rwanda, Ouganda, Tanzania, Soudan du Sud). Urwo rwandiko rufise ikiringo c’umwaka umwe.

Ni nde vyerekeye?

Nta bitomoye naronse

Ikiringo c’ukwihweza iminsi 3

Amafaranga yo kuriha Amafaranga 30 000

Ikibanza bishikirizwamwo Komissariya iraba ingenzi i Bujumbura / Ibiro bimwe rudende vy'intara

Igisabwa mu biringo 6

1. Wishikira kuri Komisariya iraba ingenzi canke ku Biro vyakira amakori mu Ntara ufise impapuro zose zisabwa muri dosiye
2. Uruzuriza aho nyene ifishi. Iyo bikugoye kuyuzuza, hariho uwuca agufasha.
3. Uratanga dosiye kugira bayandike mu gitabo, ugaca ugitera umukono ku rupapuro rwemeza ko uyitanze bagaca baruguhereza
4. Kuja kuriha kuri BANCOBU amafaranga 30000 asabwa kuri Murekarengane
5. Kwerekana urwandiko rwemeza ko warishe kugira ngo ufotorwe uheze utere n’ibikumu kubasavvye barenza imyaka 18. Urakura amarori, inkofero, ikintu gipfutse umushatsi
6. Baraguha isango y’iminsi 3 ngo ugaruke gutora Murekarengane yawe

Amafishi

Inzandiko zisabwa

1. Ifoto ngufi inyuma hafise ibara ryera
2. ikopi ya’ikarata Karangamuntu
3. Urwandiko rudondora umuntu
4. Urwandiko rudondora aho uba
5. Urwandiko rusigura ico ukora (urwandiko rwemeza akazi ufise iyo uri mukozi wa Reta)

1. Ifoto ngufi inyuma hafise ibara ryera
2. Iyimuriro ry’urwandiko rw’amavuka
3. Uruhusha rw’abavyeyo rwo gufata urugendo rwemejwe n’Uwujejwe kwemezano gushingura inzandiko. Urongerako amakopi y’Amakarata Karangamuntu yabo canke iy’umurezi wiwe

Isuzumwa gipolisi ry'akarangamuntu ntiryakunze
Idosiye ntikwiye
Kwishikira ubwawe kuri Komisariya canke ku Biro bimwe rudende vy'intara; ubimenyesha umukuru w'ibiro warihiyeko
Ibwirizwa inomero 1/023 ryo kuwa 31 Kigarama umwaka w'i 2004 rishinga imirimo y'Urwego rw'Igipolisi c'Uburundi
Itegeko ry'Umukuru w'Igihugu ryo kwa Prezida inomero 100/026 ryo kuwa 30 Nzero umwaka w'i 1996 rishira mu ngiro Ibwirizwa ryo kw'italiki ya mbere Myandagaro umwaka w'i 1962 ryerekeye itangwa ry'impapuro z'inzira n'izindi mpapuro zizisubirira
Itegeko Nshikiranganji inomero 215/223/2011 ryo kw'italiki 2 Ntwarante umwaka w'i 2011 rishinga ibigize igitabo c'inzira co mu buryo bwa none, za Murekarengane zisubirira ibitabo vy'inzira hamwe n'uruhusha rwo kwinjira mu gihugu buciye mu buhinga bwa none
Itegeko Nshikiranganji inomero 215/335/CAB ryo kuwa 03 Ntwaranta umwaka w'i 2014 rishinga impapuro zisabwa mu kuronka impapuro z'inzirades documents de voyage
Amasezerano/Umwumvikano wo kuwa 09 Ndamukiza umwaka w'i 2013 hagati ya Komisariya Nkuru ijejwe imbibe be n'Ubushikiranganji bw'Intwaro mu Gihugu n'Inyugisho zo gukundisha igihugu, kugira horoshwe ibisabwa mu guha ububasha Umukuru w'Intara, vyumvikana ko na vya biri birihirwako mu Ntara