Kubamenya neza

Uwo wese

Inzandiko/Ubwenegihugu

Igitabo c’Inzira gisanzwe

Igitabo c’Inzira gisanzwe n’urwandiko rw’inzira rusabwa umuntu wese aba mu Burundi agiye hanze y’imbibe z’igihugu. Ariko, uwutembera mu bihugu bigize umuryango wa CEPGL canke EAC, Ikarata ya CEPGI canke Murekarengane birashobora gukoreshwa mu kibanza c’Igitabo c’Inzira. Igitabo c’Inzira gifise ikiringo c’imyaka 5, inyuma yaco, utegerezwa kugihinduza.

Ni nde vyerekeye?

Umuntu wese, yaba akuze canke umwana, qfise ubwenegihugu c’Uburundi. Abakozi ba Reta bagenda hanze bafise ingendo z’akazi, basaba Igitabo c’Inzira c’Akazi

Ikiringo c’ukwihweza iminsi 3

Amafaranga yo kuriha 235000 FBU

Ikibanza bishikirizwamwo CGM / Ibiro bimwe rudende vy'intara

Igisabwa mu biringo 6

1. Wishikira aho bakira dosiye(Komisariya iraba ingenzi canke ku Biro vyakira amakori mu Ntara) ufise impapuro zose zisabwa muri dosiye
2. Uruzuriza aho nyene ifishi. Iyo bikugoye kuyuzuza, hariho uwuca agufasha.
3. Idosiye yakiriwe, uratera igikumu kurwandiko rwemeza ya bavyakiriye
4. Kuja kuriha kuri BANCOBU amafaranga 235 000 asabwa ku Gitabo c’Inzira Gisanzwe
5. Kwerekana urwandiko rwemeza ko warishe kugira ngo ufotorwe uheze utere n’ibikumu kubasavvye bakuze (barenza imyaka 18). Urakura amarori, inkofero, ikintu gipfutse umushatsi
6. Baraguha isango ryo kugaruka guttora Igitabo. Ikiringo co kugitegura n’iminsi 3. Ariko, iyo dosiye yajanwe ku Biro vyakira amakori vyo mu Ntara, ijanwa ryazo muri Komisariya riba rimwe mu ndwi. Mu gihe ikiringo carenganye, urashobora kuja kuitura Ibiro vyakira amakore canke Komosariya

Inzandiko zisabwa

1. Ifoto ngufi inyuma hafise ibara ryera
2. Ikopi y’Ikarata Karangamuntu
3. Urwandiko rudondora umuntu
4. Urwandiko rudondora aho uba
5. Urwandiko rusigura ico ukora (urwandiko rwemeza akazi ufise iyo uri mukozi wa Reta)

1. Ifoto ngufi inyuma hafise ibara ryera
2. Iyimuriro ry’urwandiko rw’amavuka
3. Uruhusha rw’abavyeyo rwo gufata urugendo rwemejwe n’Uwujejwe kwemeza no gushingura inzandiko. Urongerako amakopi y’Amakarata Karangamuntu yabo canke iy’umurezi wiwe

1. Ikopi y’igitabu c’inzira caheze
2. Ikopi y’Ikarata Karangamuntu

1. Urwandiko rwameza ko ukutakar, ukwibwa canke ukwononekara kw’igitabo vyamenyeshejwe Igipolisi mpanavyaha

Isuzumwa gipolisi ry'akarangamuntu ntiryakunze
Idosiye ntikwiye
Kwishikira ubwawe kuri Komisariya canke ku Biro bimwe rudende vy'Intara hanyuma ubaze uwubijejwe
Ibwirizwa inomero 1/23 ryo kuwa 31 Kigarama Umwaka w'i 2004, rishinga itunganywa ry'Urwego rw'Igipolisi c'Uburundi
Itegeko ry'Umukuru w'Igihugu inomero 100/026 ryo kuwa 30 Nzero umwaka w'i 1996 rishinga ishirwa mu ngiro ry'Ibwirizwa ryo kuwa 1 Myangadaro umwaka w'i 1962 ritunganya itangwa ry'ibitabo vy'inzira n'izindi nzandiko zibisubirira
Itegeko Nshikiranganji inomero 215/223/2011 ryo kw'italiki 2 Ntwarante umwaka w'i 2011 rishinga ibigize igitabo c'inzira co mu buryo bwa none, za Murekarengane zisubirira ibitabo vy'inzira hamwe n'uruhusha rwo kwinjira mu gihugu biciye mu buhinga bwa none
Itegeko Nshikiranganji inomero 215/335/CAB ryo kuwa 03 Ntwaranta umwaka w'i 2014 rishinga impapuro zisabwa mu kuronka impapuro z'inzira
Amasezerano/Umwumvikano wo kuwa 09 Ndamukiza umwaka w'i 2013 hagati ya Komisariya Nkuru ijejwe imbibe be n'Ubushikiranganji bw'Intwaro mu Gihugu n'Inyugisho zo gukundisha igihugu, kugira horoshwe ibisabwa mu guha ububasha Umukuru w'Intara, vyumvikana ko na vya Biro bimwe rudende vy'Intara