Kubamenya neza

Uwo wese

Igisata gupima amatongo/Igisata kijejwe ibisagara

Urwandiko rwemeza nyene itongo/Urupapuro Ndangatongo

Igisata kibitungana: Direction des Titres Fonciers

Urupapuro ndangatongo ni intambwe yanyuma y’uguha agaciro ikibanza, bigaha nyen’itongo uburenganzira bwose/budashira. Mu gihe ikibanza catanzwe n’Ubuyobozi Bukuri bw’Ibisagara, urupapuro ndangatongo rukurikira urw’amasezerano y’ugukota ikibanza, kandi rugashobora gutangwa naho ikibanza kiba carahejeje kubakwa.

Ni nde vyerekeye?

Umuntu wese ashoboye gusigura umutungo w’ikibanza canke itongo igihe ashaka kurigurisha canke kuriraga/kuritanga; Umuntu ategerezwa kwerekana ko ikibanza cubatswe, mu gihe gikoswe canke kiriko kirarihwa ngo kigurwe

Ikiringo c’ukwihweza Hagati y'iminsi 4 ni 7

Amafaranga yo kuriha Hagati ya 125 FBU na 400 FBU kw'imetero kwadarato

Ikibanza bishikirizwamwo Ibiro vyakira amakori / Ubuyobozi bujejwe impapuro ndangatongo

Igisabwa mu biringo 3

Ku kibanza gitanzwe na Reta

1. Urengukana ikete ry’ugusaba ku Biro vyakira amakori ariho hazoharurirwa amafaranga arihwa
2. Urariha aamafaranga ku biro vya OBR hanyuma ukagarukana urwandiko rwemeza ko warishe ku Biro vyakira amakori
3. Ibiro birarungika dosiye ku Buyobozi bujejwe impapuro ndangatongo kugira bwige ico gisabo, bugaca butanga isango ritarenza indwi ryo gutora urupapuro ndangatongo

1. Kwitura Ubuyobozi bw’Ibisagara ujanye impapuro zisabwa. Buraharura amafaranga arihwa.
2. Kuriha amafaranga ku Biro vya OBR, ugasubirana ku Buyobozi urwandiko rwameza ko warishe

Inzandiko zisabwa

Ikibanza gitanzwe n’Ubuyobozi bw’ibisagara (Idosiye VB)

1. Amasezerano y’ugukota
2. Urwandiko rwemeza ko ikibanza cubatswe nk’uko bitegetswe hamwe n’Icegeranyo c’Ipimwa ry’ikibanza
3. Urwandiko rudondora umuntu

1. Urupapuro rwemeza inkomiko y’itongo/ikibanza
2. Urwandiko ndangatongo rwimfatakibanza rutangwa n’Umukuru w’Igisagara
3. Urwandiko rw’ababanyi bemeza ko ikibanza ar’icawe rukemezwa n’Ubutegetsi bwo ngaho kandi rwemejwe n’uwujejwe kwemeza no gushingura inzandiko
4. Urwandiko rwemeza ko ikibanza/itongo ari’iryawe rutangwa na Musitanteri rukemezwa na Bulamatari
5. Urwandiko rwemeza ko utishuzwa na OBR canke n’gisagara
6. Urwandiko rwemeza ko ikibanza ar’icawe rutangwa na n’Igisata kijejwe itunganywa ry’ubutaka/intara
7. Urwandiko rw’icegeranyo c’ibipimo v’ikibanza rutangwa n’Ubuyobozi/Igisata c’Igihugu kijejweivyerekeye amatongo, ukuyapima, uuyandika n’ugushingura impapuro ndangatongo
8. Ikopi y’ikarata Karangamuntu
9. Mu gihe ar’ukugurusha: amasezerano y’ukuguriha yemejwe n’Uwujejwe kwemeza no gushingura inzandiko; Urwandiko rwerekana uko umuryango ugurisha ungana
10. Mu gihe ar’umurage: Urwandiko rugena uwujejwe gukurikirana umurage rutangwa n’Uwujejwe kwemeza n’ugushingura inzandiko
11. Mugihe ar’ukurisha kugizwe n’abaritijijwe canke n’abakiri abana, : Uruhusha rw’Inama y’umuryangorwemejwe n’Uwujejwe kwemeza n’ugushingura izandiko

1. Amasezerano y’igurishwa canke y’ugukota gushir a igurishwa ry’ilibanza
2. Iyimuriro/Ikopi y’urwandiko rw’ibipimo vy’ikibanza
3.Urwandiko rwemeza ko ataco uheranye canke urwandiko rwerekana ko wishuye amadeni
4. Urwandiko rwemeza ko ikibanza cubatswe rutangwa n’Igisata kijejwe itunganywa ry’Ibisagara hamwe n’Icegeranyo c’ipimwa n’ishingwa z’imbibe gitangwa n’Igisata c’Igihugu kijejwe amatongo, kuyapima, kuyandika no gushingura inwandiko ndangatongo

1. Ingingo y’Umutegetsi abise ububasha bwo gutanga ikibanza
2. Iyimuriro/Ikopi y’urwandiko rw’ibipimo vy’ikibanza
3. Urwandiko rwemeza ko ikibanza cubatswe hamwe n’Icegeranyo c’ipimwa n’ishingwa z’imbibe
4. Ikopi y’Ikarata Ndangamuntu

Uwusaba ategerezwa kuhishikira cznke agatanga uburenganzira
Utegerezwa kuba uri mweneryo
Impapuro zidakwiye canke z'amagendo
Ibwirizwa inomero 1/13 ryo kuwa 09 Myandagaro umwaka wi 2011 risubiramwi igitabo c'Amategeko agenga amatongo
Itegeko-Bwirizwa inomero 100/225 ryo kuwa 28 Gitugutu umwaka wi 1981 rishinga igabangana ry'imirimo hagati y'Ubuyobozi bujejwe ibibazo vy'amatongo be n'Igisata kijejwe gupima amatongo
Itegeko ry'Umukuru w'Igihugu inomero 100/125 ryo kuwa 19 Ndamukiza umwaka wi 2012 risubiramwo Itegeko inomero 100/323 ryo kuwa 27 Kigarama umwaka wi 2011 rishinga imirimo ya Reta y'Uburundi
Itegeko-Bwirizwa inomero 1/33 ryo kuwa 08 Munyonyo umwaka wi 1991 risubiramwo Itegeko-Bwirizwa inomero 1/29 ryo kuwa 24 Nyakanga umwaka wi 1982 rishinga imbibe z'igisagara ca Bujumbura
Itegeko-Bwirizwa inomero 100/40 ryo kuwa 26 Munyonyo umwaka wi 1991 rishinga imbibe z'igisagara ca Bujumbura
Itegeko-Bwirizwa inomero 100/40 ryo kuwa 26 Munyonyo umwaka wi 1991 rishinga imbibe z'igisagara ca Bujumbura