Kubamenya neza

Urakaza ku rubuga ISÔKO

Mu kugurura umuce w'igisabwa cose, winjiza indome zitangura canke ukugurura igisata "Tubafashe kurondera"canke

Inzira itazigura

Amakuru n'Ibimenyeshejwe

Amafishi y'amakuru yashizwe vuba ku rubuga:

  • Urwandiko rw’Ukwemererwa kurangura Umwuga wo kuvura ku banyamahanga
  • Urwandiko rwemeza ko urubanza rutungurujwe

Iyugururwa ry'ibiro vy'intara bisabirwamwo ivyo vyose bisabwa mu ntwaro

Gusubiramwo inyubakwa z’ibiro vy’akarorero 5 vy’intara bizosabirwamwo ivyo vyose bisabwa mu ntwaro  (GUP) i Ngozi, Muyinga, Gitega, Mwaro na Bururi.

Igitigiri c’ibisabwa vyose biri ku rubuga

117

Igisabwa ca vuba

  • Uruhusha rwo gutanguza Ishule ryigenga

    Ubushikiranganji bw’Indero n’Inyigisho z’Ubuhinga n’Imyuga, Ubushikiranganji bw’Inyigisho Kaminuza n’Ubushakashatsi

    Inyigisho

    Umuhinga, Uwo wese

Itohoza rirabandanya